آدرس: اصفهان-شهرک صنعتی سه راهی مبارکه-انتهای خیابان دوازدهم